Tarafsızlık Beyanı

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine bağlı kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası 15 Mart 2002 tarih ve 24696 sayılı resmi gazetede Ana Yönetmeliğin kuruluş amaçları arasında yer alan “sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite anlayışının geliştirilmesi doğrultusunda her türlü girişimde bulunmak, kalite belgesi, yeterlilik belgesi vermek ve ara denetimleri yapmak, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, iş güvenliği ve ergonomi konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yaparak belgelemek, Oda üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak” amacı doğrultusunda uzmanlık alanı kapsamına giren ölçüm, test ve belgelendirme hizmetini geçekleştirmek amacıyla AKM’ni oluşturmuştur.

MMO/AKM Yönetim Kurulu üyelerinin AKM yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AKM’ye dış denetçi olarak hizmet veren kalite sistem denetçilerinin uygunluk değerlendirme denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, AKM’nin uygunluk değerlendirme kapsamındaki ürün kontrol, ölçüm, test, muayene, denetim ve belgelendirme işlemlerinde görev alan personelin ve kalite sistem denetçilerinin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.

AKM bünyesinde kontrol, ölçüm, test, denetim ve belgelendirme işlemlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici, dış denetçi/teknik uzman ve personel ile yapılan sözleşmeleri kapsamında görev alan kalite sistem denetçilerinin/teknik uzmanların uygunluk değerlendirme denetimi yapılan kuruluş ile son iki yıl içerisinde tasarım, imalat, tedarik, montaj, satın alma, temsilcilik vb. konularda hiçbir ilişkisinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder.

AKM’nin yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı AKM’ye hizmet veren kalite sistem dış denetçilerinin/teknik uzmanların uygunluk değerlendirme faaliyeti ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı taahhüt eder.

Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi güven sağlayan ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme hizmeti vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhaüt eder.

AKM Ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinin veya diğer tarafların etkilenmeyeceğini beyan eder.

AKM ve tüm çalışanları, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz.

AKM’in hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir. AKM bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhaüt eder.

AKM’nin tarafsızlığını tehdit eden tüm unsurları tespit eder ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar ve bu analizleri AKM Tarafsızlık Komitesine sunar.

AKM diğer bir belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerini belgelendirmez.

AKM ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermez ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla asla işbirliği yapmayacağını taahhüt eder.

AKM’ne Ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ve/veya sistem belgelendirme talebi yapan kuruluşların ödediği ücret, belgelendirmeye hak kazanacakları anlamına gelmez. Bu konuda firmaya teklif aşamasında bilgi verir.

AKM Ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme hizmeti talep eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır. Ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetleri ilgili AKM prosedürlerine göre yapılır.

AKM iç ve dış kaynaklı tüm personeli kendilerini veya AKM’ni çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduklarında derhal durumu AKM’ne bildirir.

AKM’nin tarafsızlığına yönelik tehditler diğer kişi yada kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa, bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar yapar.

AKM, ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetlerinde bağımsız, tarafsız, dürüstlük ve gizlilik içerisinde davranacağını beyan eder.

AKM faaliyetlerinde müşterilerinin iç tetkikini yapmaz, belgelendirme faaliyetlerinde müşteri iç tetkiklerinde yer alan denetçi/ teknik uzmana (dış dahil) görev verilmez.

AKM ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme faaliyetlerinde bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda belgelendirme yapmayacağını taahhüt eder.

Ürün belgelendirme ve muayene hizmetleri ile sistem belgelendirme sürecinde elde edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin MMO Yönetim Kurulu Üyeleri, AKM yönetici, personeli ve kalite sistemi denetimlerinde görev alan dış denetçiler, teknik uzmanlar tarafından gizliliğinin sağlanacağını ve hiçbir suretle açıklanmayacağını taahhüt eder.

 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU